Vi passer på Vængerne


“Vængerne” er et unikt sommerhusområde i Rørvig-Lyng Skovplantage, som ligger langs Kattegats kyst, hvor mange matrikler går i arv og hvor nye beboere kommer til. De ældste sommerhuse er fra sidst i 1930’erne, hvor Københavnerne typisk kørte med tog til Nykøbing – og derfra blev kørt ud til sommerhuset af den lokale vognmand. Der er kommet mange sommerhuse til siden dengang. De seneste 10 år er mange ældre sommerhuse blevet erstattet af nybyggede, helårsisolerede huse.


Området er forbundet af private fællesveje, og derfor stiftede man allerede ved udstykningerne i 1930’erne, Rørvig-Lyng Grundejerforening til at varetage vedligeholdelsen. Det er en forening med frivilligt medlemskab. Foreningen har primært til formål at vedligeholde de større veje samt sørge for at grøfterne fungerer samt at føre tilsyn med tilhørende grøfter på vegne af dets medlemmer.

De private fællesveje er i juridisk forstand ét samlet vejsystem. Rørvig-Lyng Grundejerforening blev stiftet for at varetage vedligeholdelsen på en nem og billig måde. Alternativet er, at kommunen fra tid til anden foranstalter en vejvedligeholdelse, der typisk vil skulle betales pro rate af alle grundejerne – altså efter samme model som kontingentet i grundejerforeningen.

Foreningen varetager i dag de samme opgaver, som da den blev grundlagt, men med de mange udstykninger og generationsskifter i de senere år har området oplevet en vækst, hvor flere og større sommerhuse med henblik på helårsbrug, har skabt et øget pres på vejene.

De klimatiske forandringer giver også nye udfordringer, som gør at vi ALLE mere end før kollektivt skal passe på området. For selvom det er et stillevejs-område, så skal vejenes standard opretholdes så dagrenovation, udrykningskøretøjer, og anden tung trafik i forbindelse med eksempelvis byggerier eller træfældning kan fungere hele året. Vi skal kunne færdes sikkert og forsvarligt på vejene.

Grundejerforeningen ønsker at bevare sommerhuspræget på vejene – de skal være så hyggelige som muligt, men vi har jo en forpligtigelse til at renovationsbiler, udrykningskøretøjer mv kan komme frem på en sikker måde. Det gælder derfor om at finde den rette balance.

Det er lykkedes at få næsten fuld tilslutning til Grundejerforeningen, uanset at man i teorien kan undlade at være medlem. Det skyldes først og fremmest, at foreningen sikrer en bedre og billigere varetagelse, som vi selv har indflydelse på, end den vi kollektivt ville blive påtvunget, hvis vejene skulle vedligeholdes ved kommunalt påbud.

Grundejerforeningen vil gerne være tydelig med hensyn til sine prioriteter. Prioriteter, som skal afspejle medlemmernes prioriteter, der kommer til udtryk ved de årlige generalforsamlinger, og som i årets løb administreres og besluttes af bestyrelsen.  

Veje:

1)     Foreningen dækker følgende af områdets veje: Egevænget, Granvænget, Gøgevænget, Lærkevænget, Pilevænget, Skovhegnet samt dele af Fasanvænget, Fyrrevænget og Gyvelvænget.  

2)     Primær opgave er at udføre årlig vedligeholdelse af hovedårene til området dog begrænset til Granvænget, Lærkevænget samt tilstødende veje til Fasanvænget  

3)     Sekundære vejopgaver vedligeholdes på ad hoc basis og efter reelt, kørselsmæssigt behov, efter bestyrelsens konkrete vurdering. De sekundære veje slides betydeligt mindre end de primære veje og vi kommer relativt sjældent i den situation, at beboere og offentlige køretøjer ikke kan køre sikkert og forsvarligt på vejene. De sekundære veje omfatter: Egevænget, Gøgevænget, Pilevænget, Skovhegnet, Fyrrevænget, Gyvelvænget samt dele af Fasanvænget.  

4)     Bestyrelsen sørger for at foretage vedligeholdelsen på en omkostningsbevidst måde med udgangspunkt i de årligt vedtagne budgetter. Hvis der måtte opstå store uforudsete udgifter, afledt af eksempelvis voldsomme skybrud, vil vi skulle indkalde til en generalforsamlig og måske foreslå et engangskontingent. Det er heldigvis aldrig forekommet, idet vi altid har haft penge nok i reserve til nødvendige vedligeholdelsesarbejder.  

5)     Bestyrelsen forbeholder sig ret til at opkræve et vejbidrag hos de ganske få grundejere, der af en eller anden grund ikke, ikke er medlemmer af Grundejerforeningen.  

Grøfter:

Grøfterne er en del af hver enkelt matrikel.  Lovgivningsmæssigt er det således, at grøfter på ens egen matrikel skal vedligeholdes af matriklens ejer. For grøfter i skel deles vedligeholdelsespligten og udgiften mellem de to ejere. Alle grøfter tilhører en specifik matrikel eller ligger i skel mellem to matrikler, hvilket fremgår af matrikelkortet for vores område. På Generalforsamlingen i juli 2022 blev det besluttet at bestyrelsen skulle tage initiativ til en fælles vedligeholdelsesordning. En fælles ordning kunne enten være et koordineret, professionelt arbejde en gang om året, hvor de enkelte matrikler bidrager pro rata efter grøftemeter. En anden model kunne være betaling af et højere kontingent til grundejerforeningen, der så varetager opgaven. For mere opdaterede information kontakt os venligst.


Den aktuelle model er, at bestyrelsen to gange årligt foretager en vurdering af vandgennemstrømningen i grøfterne og påpeger mangler overfor de enkelte matrikkelejere. I de tilfælde, hvor grundejeren ikke har overholdt vedligeholdelsespligten, har kommunen udstedt påbud til de enkelte grundejere, hvilket desværre sker jævnligt.

6)     Foreningen foretager et grøfteeftersyn et par gange om året og påpeger eventuelle mangler i grøftevedligeholdelsen, og kræver udbedring snarest muligt.  

7)     Foreningen har i de senere år foranstaltet spuling af de vigtigste rørgennemføringer af grøfter under vejene, således at sammenstyrtninger forårsaget af eksempelvis renovationsbiler bliver opdaget og udbedret. I forbindelse med ethvert byggeri, træfældninger mv. er det selvfølgelig bygherre / grundejer selv, der straks skal sørge for genetablering af de grøfter mv., som er blevet beskadiget af de tunge køretøjer.  

8)     På opfordring fra grundejerforeningen udarbejdede Landinspektørkontoret i 2020 en Koteplan for alle grøfterne i vores område. Alle niveauer ved rørføring under veje og indkørsler blev kortlagt. Med denne kortlægning er det muligt at konstatere, hvor rørføringerne skal ændres, så vandet i grøfterne kan løbe videre.

Bestyrelsen har bedt alle matrikelejere rette mangler og fejl ved rørføringerne.

I forbindelse med den årlige gennemgang, vil bestyrelsen også fremover vurdere Koteplanen.  

9)     Som noget nyt og såfremt behovet er tilstede, har foreningen mulighed for at lave en organiseret indsats til udvidelse af antallet af grøfter samt vedligeholdelse af de eksisterende grøfter. Dette kræver dog tilsagn fra tilstrækkeligt mange matrikler. Arbejde udføres kun på basis af separat tilbud og afregning. For opdaterede information herom kontakt os venligst.

10) Vi ønsker at etablere en mere organiseret nabohjælp, som pt. er under oprettelse. Det forventes at dette netværk vil være klar inden julen 2022.

11) Foreningen opfordrer ALLE til at følge lokalplanens regler, eksempelvis:

a.     § 8.1 Hegn i skel må kun være levende hegn, som indgår naturligt i den eksisterende, naturlige beplantning.

b.     §8.2 Eksisterende bevaringsværdig beplantning skal i videst muligt omfang bevares, således at områdets karakter af sammenhængende skov bevares.

c.     §8.3 Den naturlige vegetation skal værnes om og vedligeholdelse, om nødvendigt ved nyplantning.

d.     §8.4 Der må ikke etableres varige kvasbunker eller bunker af brændbart materiale