VEDTÆGTER

for

RØRVIG-LYNG

GRUNDEJERFORENING

 

 

Hjemsted og formål

§ 1.

Foreningens navn er RØRVIG-LYNG GRUNDEJERFORENING.

 

Foreningens hjemsted er Rørvig.

 

§ 2.

Foreningens formål er primært at sørge for vedligeholdelse af Granvænget fra Kirkestien til Lærkevænget og Lærkevænget fra Pilevænget til Fyrrevænget samt at sørge for, at grøfterne langs Granvænget og Lærkevænget og langs øvrige veje i grundejerforeningens område fungerer.

 

Medlemskab

§ 3.

Som medlemmer kan optages grundejere, der har færdselsret til deres ejendom bebygget eller ubebygget, ad de i § 2 nævnte veje.

 

§ 4.

Efter indstilling fra bestyrelsen fastsættes på hvert års generalforsamling bidrag, dels for bebyggede og dels for ubebyggede grunde, baseret på et budget over nødvendige istandsættelsesudgifter samt udgifter til foreningens drift.

 

Bidraget for ubebyggede grunde andrager 50% af bidraget for bebyggede grunde, men når en hidtil ubebygget grund bebygges, betales et engangsindskud svarende til forskellen mellem det betalte bidrag for grunden de seneste 5 år, byggeåret inklusive, og bidraget for en bebygget grund i samme periode.

 

Generalforsamling m.v.

§ 5.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes i Rørvig, tidligst 15. maj og senest 31. juli.

 

Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest den forudgående 1. maj.

 

Enhver generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved e-mail eller brev til medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen indlægges på foreningens hjemmeside.

 

Indkaldelse skal angive dagsordenen for generalforsamlingen og med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge foreningens regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår. Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§ 6.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:

 

A.                 Valg af dirigent

 

B.                 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår

 

C.                 Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse

 

D.       Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår til godkendelse samt fastsættelse af bidrag

 

E.       Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant

 

F.         Valg af revisor og revisorsuppleant

 

G.       Eventuelt

 

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig anmodning fra mindst ¼ af medlemmerne. Kun foreningens medlemmer er stemmeberettigede. Hvert matr.nr. har en stemme. Stemme kan afgives ved fuldmagt, dog kan ingen stemme ved fuldmagt for mere end 5 medlemmer.

 

§ 8.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der afgør om generalforsamlingen er lovlig, leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultater.

 

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til foreliggende forhandlingsemner.

 

På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslag hertil, med mindre samtlige medlemmer er repræsenteret og enstemmigt træffer beslutningen.

 

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog § 9.

 

 

 

§ 9.

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne kræves at mindst 2/3 af de stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutning derom vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er en sådan beslutning truffet, ud en at 2/3 af de stemmeberettigede er til stede på den pågældende generalforsamling, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er til stede.

 

Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige, også med hensyn til den anden generalforsamling.

 

§ 10.

Over det på en generalforsamling passerede indføres en beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

 

Bestyrelsen

§ 11.

Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der skal være medlemmer af foreningen.

 

Bestyrelsens medlemmer vælges for et år. Genvalg kan finde sted.

 

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer i årets løb bliver mindre end 5, supplerer bestyrelsen sig omgående, således at antallet af bestyrelsesmedlemmer i årets løb bliver mindst 5 indtil næste generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer konstituerer sig selv.

 

§ 12.

Bestyrelsen varetager foreningens anliggender, og over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

 

Bestyrelsen er ulønnet.

 

Ophævelse

§ 13.

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes, såfremt 9/10 af de stemmeberettigede vedtager det. Reglerne i § 9 finder tilsvarende anvendelse.

 

Godkendt på den ordinære generalforsamling i Rørvig den 29. juni 1991, ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 22. august 2010 og ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 30. august 2015.